Bestuurdersaansprakelijkheid


Bescherm uw privévermogen als bestuurder van een verenging of vennootschap

Wat is een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid?

Niet alleen bestuurders van grote beursgenoteerde ondernemingen worden aangesproken. Ook in de non-profit, verenigingen en stichtingen komen (schade)claims steeds meer voor.

Veel mensen zijn in hun vrije tijd actief in het bestuur van een vereniging of stichting. Wist u dat u als bestuurder van een vereniging persoonlijk aansprakelijk gesteld kunt worden? Een aansprakelijkheidsclaim kan al snel in de papieren lopen. Maar ook als een claim door de rechter wordt afgewezen, brengt dit hoge juridische kosten met zich mee!

De bestuurdersaansprakelijkheid verzekert de bestuursleden tegen de gevolgen van financiële schade toegebracht aan derden als gevolg van door (een van) de bestuursleden gemaakte fouten.


Bescherming tegen welke fouten?

Elke bestuurder of bedrijfsleider die in de uitvoering van zijn opdrachten een fout begaat, die schade toebrengt aan de vennootschap of aan derden, kan persoonlijk gehouden zijn de schade te vergoeden. Dit kunnen zijn:

  • Overtredingen op wettelijke bepalingen;
  • Het niet naleven van de norm 'goede bestuurder';
  • De aansprakelijkheid bij een kennelijk grove fout die tot het faillissement heeft bijgedragen;
  • Verlies van (een gedeelte van) het kapitaal;
  • De gemeenschappelijke fout.

Gezien men er meestal van uit gaat dat er een hoofdelijke aansprakelijkheid is onder de bestuurders sluit men deze polis af voor alle bestuurders van de vennootschap of verenging. Binnen deze verzekering wordt automatisch een rechtsbijstandsverzekering afgesloten. Het is ook zo dat een grove of kennelijke grove fout niet verzekerbaar is.

Op zoek naar verzekeringen voor particulieren?