VAPZ voor ondernemers en zelfstandigen


Uw pensioen, een zorg voor later?

Wat is een Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen?

Voor de opbouw van uw Vrij Aanvullend Pensioen vertrouwt u op ons, en terecht.


Wat zijn de voordelen van een VAPZ?

  • Uw bijdragen zijn aftrekbaar van het beroepsinkomen en geven dus een besparing aan belastingen en sociale bijdragen.
  • Uw bijdragen worden gekapitaliseerd tegen een interessante intrestvoet. Het rendement wordt meestal verhoogd met een winstdeelname of bonus.
  • Uiterst soepel: het bijdragepercentage kiest men zelf tussen 1% en 8,17% van uw inkomen.
  • Voor alle zelfstandigen, meewerkende echtgenotes en zelfstandige helpers in hoofdberoep die aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringskas en een minimaal netto-bedrijfsinkomen genieten.

Waarborgen

  • Bij leven: op einddatum wordt de opgebouwde reserve uitgekeerd. De verzekerde, de verzekeringnemer en de begunstigde bij leven zijn dezelfde persoon, namelijk de zelfstandige die de VAPZ-bijdragen betaalt.
  • Bij overlijden: indien geen aanvullende overlijdenswaarborg werd onderschreven wordt de opgebouwde spaarreserve aan de nabestaanden uitgekeerd. Indien de verzekeringsnemer daarentegen gehuwd is, wordt de uitkering steeds uitbetaald aan de partner van de verzekeringnemer. Bij ontstentenis van de echtgeno(o)t(e) wordt er uitgekeerd aan de kinderen of bij ontstentenis daarvan, de wettelijke erfgenamen van de verzekeringnemer tenzij er een andere begunstigde in de bijzondere voorwaarden aangeduid is.
  • Invaliditeit: mogelijkheid om via een aanvullende waarborg een bijkomende invaliditeitsuitkering te voorzien in geval van arbeidsongeschiktheid.

Op zoek naar verzekeringen voor particulieren?