Familiale verzekering


Verzeker uw aansprakelijkheid

Wat is een familiale verzekering?

Of u nu verstrooid bent of een fout begaat, in beide gevallen bent u aansprakelijk voor de materiële- of de lichamelijke schade die u aan een derde hebt veroorzaakt. Dat betekent dat wie daardoor schade lijdt u daarvoor een (schade)vergoeding kan vragen. Gelukkig bestaat er een verzekering die de aansprakelijkheid dekt voor alles wat in de privé-sfeer kan voorkomen.

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) Privéleven, beter bekend als familiale verzekering, gezinsverzekering of verzekering privéleven vergoedt de schade waarvoor u in uw privéleven en buiten uw contractuele verplichtingen burgerlijk aansprakelijk bent gesteld.

De familiale BA-verzekering dekt eveneens de schade die veroorzaakt werd door u of door personen die met u in gezinsverband wonen, maar ook door uw huispersoneel en uw babysit in de uitoefening van hun functie, of door uw huisdieren.


Aansprakelijk, waar en voor wie?

Het privéleven beperkt zich niet enkel tot de familiale sfeer: ook op straat, bij het beoefenen van een sport of waar dan ook blijft u aansprakelijk.

 • Voor uzelf: de ernst van uw fout heeft geen belang. Die fout kan het gevolg zijn van een daad maar ook van een nalatigheid of een onvoorzichtigheid. Elke fout, hoe miniem ook, brengt uw burgerlijke aansprakelijkheid in het gedrang.
 • Voor uw kinderen: als ouder bent u aansprakelijk voor uw minderjarige kinderen. De wet vermoedt een dubbele fout van de ouders: een gebrek aan toezicht en een gebrek aan opvoeding.
 • Voor huisdieren die u onder uw hoede heeft: voor elk dier waarvan u het gedrag kan beïnvloeden bent u aansprakelijk als eigenaar of bewaarder indien het schade veroorzaakt. De familiale BA-verzekering dekt alle huisdieren maar dekt niet het vee noch paarden, tenzij bij uitbreiding van de dekking.
 • Voor de goederen die u onder uw hoede heeft: als het goed dat u onder uw hoede hebt, een gebrek vertoont dat aan de basis ligt van schade, dan bent u aansprakelijk. Dit is het soort aansprakelijkheid die aan de aandacht van vele mensen ontsnapt. Mensen denken soms verkeerdelijk zo'n verzekering niet nodig te hebben omdat ze alleen zijn, geen gezelschapsdieren hebben of niet meer buiten komen. Nochtans is het mogelijk dat zelfs zonder actie schade aan een ander wordt berokkend. Een dakpan die loskomt of een slecht gesloten venster dat breekt ten gevolge van een windstoot kan schade berokkenen aan een voorbijganger.
 • Voor de instorting van een gebouw waarvan u eigenaar bent: enkel de eigenaar is aansprakelijk voor de schade door de instorting veroorzaakt, wanneer deze te wijten is aan een verzuim aan onderhoud of door een gebrek in het gebouw.

Goed om weten: De waarborg moet volgens de reglementering minstens geldig zijn in Europa en de landen rond de Middellandse Zee, maar de meeste contracten geven een wereldwijde dekking.

Het kan ook u overkomen

Als u burgerlijk aansprakelijk bent, bent u verplicht het slachtoffer te vergoeden voor de schade die hij of zij door uw toedoen geleden heeft. De wet bepaalt bovendien dat u met inzet van uw ganse vermogen (roerend en onroerend) verplicht bent de schadelijder integraal te vergoeden. Enkele voorbeelden:

 • Net als duizenden honden in België is uw hond goed afgericht en zou hij niemand kwaad doen.
  En toch, op een dag vordert men een astronomische vergoeding van u. Want toen uw teerbeminde huisdier plots de straat overstak, diende een automobilist een maneuver uit te voeren waarbij hij drie geparkeerde voertuigen beschadigde. De herstelkosten voor de vier auto's zullen integraal voor uw rekening zijn tenzij u uw familiale verzekering kan aanspreken.
 • U steekt een skipiste over zonder te kijken en een skiër kwetst zich ernstig wanneer hij u tracht te ontwijken.
  Omdat uw onvoorzichtigheid de oorzaak van de schade was, zal u die schade volledig moeten ten laste nemen, tenzij u uw familiale verzekering kunt aanspreken.
 • Tijdens een familiefeestje steekt u vuurwerk af.
  Ondanks alle voorzorgsmaatregelen treft een verkeerd gerichte pijl een van uw genodigden, die ernstig verbrand raakt. Alle schade en eventuele medische kosten zijn voor uw rekening, tenzij u uw familiale verzekering kunt aanspreken.

Op zoek naar verzekeringen voor ondernemers ?