Onze bedrijfsgegevens

Hayen zakenkantoor is de merk- en handelsnaam van Hayen zakenkantoor nv, een Belgische naamloze vennootschap toegelaten onder het FSMA nummer 13825 A en ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer RPR BE 0434.571.183.

Hoe kan u Hayen zakenkantoor nv contacteren?

Twin Peaks II: ons beleid inzake belangenconflicten en vergoedingen

Op 30 april 2014 is de wetgeving 'Twin Peaks II' in werking getreden. Die wetgeving heeft als doel de consument beter te informeren en te beschermen op het vlak van zijn verzekeringen.

Klantgerichtheid, informatieverstrekking, transparantie, service, etc. zijn voor ons kantoor altijd al essentieel geweest in de relatie met haar klanten. In het kader van Twin Peaks II, informeren wij u eveneens over ons beleid om mogelijke conflicten tussen de belangen van verzekeraar, verzekeringstussenpersoon en klant weg te werken of zo veel mogelijk te beperken (samenvatting Belangenconflictenpolicy).

Door onze website te bezoeken gaat u akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden

De informatie op deze website of die u via deze website/applicatie verkrijgt, de webpagina's, simulaties en andere inhoud die u raadpleegt, hebben een louter informatieve waarde en vormen geen aanbod betreffende verzekeringsproducten of financiële producten of diensten. De verstrekte informatie zal enkel een aanbod uitmaken indien dit uitdrukkelijk wordt bedongen en vermeld.

De informatie op deze website heeft niet het verstrekken van enig advies als doel, met inbegrip van financieel, fiscaal, boekhoudkundig of juridisch advies.

Deze website bevat louter algemene informatie. Desgevallend kunt u de exacte omvang van de waarborg terugvinden in de Algemene en Bijzondere Voorwaarden die beschikbaar zijn bij uw verzekeringsadviseur en kunt u de Algemene Voorwaarden eveneens raadplegen op deze website.

Ons kantoor zal de informatie op deze website zo goed als redelijkerwijze mogelijk en op regelmatige tijdstippen controleren en bijwerken. De informatie en het materiaal die op deze website zijn geplaatst, zijn bijgevolg vatbaar voor wijzigingen.

Ons kantoor kan echter geen garantie geven wat betreft de nauwkeurigheid, de adequaatheid, de volledigheid, de actualiteit of de geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en het materiaal die deze website bevat, de websites waarnaar wordt verwezen of de betrouwbaarheid of de eerbaarheid van hun bronnen.

Aansprakelijkheid

Ons kantoor kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of enig verlies ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens, webpagina's en publicaties op deze website, of via het gebruik van interactieve toepassingen, behalve in geval van opzet of fraude.

Deze website kan links naar websites van derden bevatten. Het staat u volkomen vrij deze websites te bezoeken en te raadplegen. Zij brengen voor ons kantoor geen enkele bemiddelingsrelatie tussen u en de desbetreffende derde(n) tot stand.

Ons kantoor kan geen garanties bieden voor de producten en diensten die op deze websites aangeboden worden, noch voor de bedrijven waarover informatie verstrekt wordt, noch voor de eigenaars of houders van die websites.

Ons kantoor draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites waarmee deze website een link legt, of voor het veiligheidsniveau ervan.

Ons kantoor kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of enig verlies ingevolge het gebruik van de informatie op de via deze links bezochte websites of in het kader van contracten gesloten op basis van die informatie.

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie, webpagina's, publicaties en gegevens op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die toebehoren aan ons kantoor of derden. U dient zich te onthouden van iedere inbreuk op deze rechten.

Deze informatie en dit materiaal mogen uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden gebruikt, en enkel op voorwaarde dat u geen verwijzingen naar intellectuele eigendomsrechten of andere erin schrapt. Zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van ons kantoor is het niet toegelaten de informatie en dit materiaal te verspreiden, te reproduceren, te verkopen of over te dragen in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Meer informatie over ons privacybeleid.

Het gebruik van cookies

Meer informatie over ons cookiebeleid.

Rechtskeuze en bevoegdheid

De op deze website verstrekte dienst- en productinformatie en de publicatie ervan wordt beheerst door het Belgische recht.

Alleen de Hoven en Rechtbanken van Limburg zijn bevoegd om enig geschil met betrekking tot deze website, de informatie op deze website, de eraan gelinkte websites en internetpagina’s, alsook het gebruik ervan door de bezoeker, te beslechten.

Statistieken

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.

Google Analytics maakt gebruik van cookies om deze website te helpen analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kan het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de instellingen aan te passen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kan benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Meer informatie hieromtrent vindt u in het privacycentrum van Google.