Wat is een tak 23-beleggingsverzekering?

Met een tak 23-beleggingsverzekering hebt u doorgaans een hoger rendementspotentieel dan met een tak 21-levensverzekering. Een tak 23-beleggingsverzekering houdt ook meer risico's in, al kunnen allerlei vormen van bescherming ingebouwd worden om deze risico's te beperken.

Een tak 23-product is een levensverzekering gekoppeld aan één of meerdere beleggingsfondsen. Doen deze fondsen het goed, dan maakt u kans op een hogere opbrengst dan bijvoorbeeld bij een tak 21-levensverzekering. De keerzijde van de medaille is dat u, wanneer de onderliggende fondsen minder goed presteren, een deel van uw investering kunt verliezen. Rendementen uit het verleden bieden echter geen garantie voor de toekomst.

Er bestaan ook formules die kapitaalbescherming bieden op de eindvervaldag. Zo blijft uw netto-investering beschermd bij een eventuele minwaarde van de onderliggende fondsen.

Hoe werkt een tak 23-beleggingsverzekering?

Bij een tak 23-beleggingsverzekering belegt u niet zelf rechtstreeks in een fonds, maar sluit u een contract af met een verzekeraar. U bent dan de verzekeringnemer. Dat werkt als volgt:

Stortingen

Aanduiden van een begunstigde

Sluit u een tak 23-beleggingsverzekeringscontract af, dan kan u beslissen aan wie de verzekeraar later moet terugbetalen. Dat kan aan uzelf zijn, maar ook aan uw partner, uw kinderen of nog iemand anders. Wie voordeel haalt uit het contract, hoeft dus niet de persoon te zijn die de premies betaalt.

Duur van het contract

Tak 23-beleggingsverzekeringscontracten bestaan zowel zonder als met een vaste looptijd.

Overlijdensdekking

Het is mogelijk om uw tak 23-contract, en zowat elke andere levensverzekering, te combineren met een extra overlijdensdekking. Komt u tijdens de looptijd van het contract te overlijden, dan zal de verzekeraar een in het contract bepaald bedrag uitbetalen aan de begunstigde(n).

Goed om te weten


Of u als belegger nu weinig of net iets meer risico's wil nemen, een tak 23-beleggingsverzekering is toegankelijk voor elk beleggersprofiel. Het gaat om een investering op maat van uw financiële situatie, ervaring en voorkeuren.

Veelgestelde vragen

Hieronder geven we een antwoord op enkele veelgestelde vragen. Staat uw vraag of antwoord er niet tussen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder.

Kan ik een tak 23-levensverzekering gebruiken als hulpmiddel voor successieplanning?

Een individuele tak 23-levensverzekering kan gebruikt worden in het kader voor successieplanning. Zo kunt u één of meerdere begunstigden aanduiden bij overlijden, en die clausule kunt u in principe aanpassen. Het maakt daarbij ook niet uit of het gaat om:

 • Een of meerdere familieleden, ongeacht hun verwantschap.
 • Iemand die u dierbaar is, maar waarmee u geen familieband deelt.

Als de verzekerde komt te overlijden betaalt de verzekeringsmaatschappij een kapitaal uit aan de begunstigde. Dat bedrag is minstens gelijk aan de waarde (in euro) van alle eenheden die aan het contract zijn toegewezen. Er kunnen echter wel successierechten verschuldigd zijn.

Soms kunt u er ook voor kiezen om bij leven al een deel van uw patrimonium te schenken, bijvoorbeeld via een bancaire schenking of handgift. Dat maakt het mogelijk om al bij leven uw dierbare(n) financieel te ondersteunen.

Wilt u uit dat geschonken kapitaal een aanvullend inkomen behouden (financiële last), of het bedrag kunnen recupereren mocht de begiftigde voor u overlijden (conventionele terugkeer)? Door een levensverzekering met een schenking te combineren kunt u, rekening houdend met uw persoonlijke situatie, een deel van uw vermogen overdragen. Via een schenking optimaliseert u bovendien – in principe – de successierechten die de begiftigde (wie de schenking ontvangt) zou moeten betalen. Die optimalisatie hangt af van de situatie, het al dan niet registreren van de schenking én het moment waarop de schenker overlijdt.

Zijn er risico's verbonden aan een tak 23-levensverzekering?

Ja, u mag nooit uit het oog verliezen dat er ook bepaalde risico's zijn verbonden aan een belegging in tak 23-levensverzekeringen.

 • Risico's op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico)
 • De eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa en de volatiliteit van de markten. U draagt op elk moment het financiële risico.
 • Het is mogelijk dat de eenheidswaarde, na alle afhoudingen of op het moment van vereffening van het contract, hoger of lager is dan de waarde op het moment van premiebetaling. U moet er zich dus van bewust zijn dat u mogelijk niet het volledige geïnvesteerde bedrag terugkrijgt.
 • Liquiditeitsrisico's
 • In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden kan de liquiditeit van de fondseenheden worden vertraagd of opgeschort.
 • Risico's gelinkt aan het beheer van fondsen
 • De fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico's die variëren in functie van de beleggingsdoelstelling en -politiek van die fondsen en hun onderliggende fondsen.
 • Om de beleggingsdoelstelling te halen, kunnen de beheerders van elk fonds beleggen in verschillende activaklassen en volgens verschillende stijlen. De verhoudingen waarin dat gebeurt zijn variabel en hangen af van de marktomstandigheden en de beleggingspolitiek van het betrokken fonds.
 • Aangezien het rendement niet wordt gewaarborgd, bestaat er altijd een risico dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, ondanks de expertise van specialisten.
 • Risico's op faillissement van de verzekeraar
 • De activa van het fonds verbonden aan de individuele levensverzekering, onderschreven door de verzekeringnemer, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van de verzekeraar. In geval van faillissement van de verzekeraar is dat vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringnemers en/of de begunstigden.
 • Risico's verbonden aan beschermingsmechanismen
 • De beschermingsmechanismen zijn bedoeld om de negatieve gevolgen van de volatiliteit van de markten te verminderen. Toch is het mogelijk dat, op bepaalde momenten tijdens de looptijd van het product, die mechanismen een lager rendement opleveren in vergelijking met een belegging in het basisfonds zonder beschermingsmechanisme.
Hoe zit het met de fiscaliteit?

Er is een taks van 2% (onder voorbehoud van wijzigingen in de fiscaliteit) op de gestorte premies (verzekeringnemer = natuurlijk persoon). Er geldt geen roerende voorheffing op de verzekeringsprestaties bij afkoop, noch op het gestorte kapitaal bij overlijden.

De fiscale behandeling hangt af van uw individuele situatie en kan in de toekomst wijzigen. Het kapitaal dat, bij overlijden van de verzekerde, wordt uitbetaald aan de begunstigde van het contract is in principe onderworpen aan successierechten.