Wat is een verzekering rechtsbijstand uitbating?

Uw buurman gebruikt onkruidverdelger die ook uw appeloogst aantast. Het fruit kunt u niet meer verkopen en uiteraard wilt u dat hij de kosten vergoedt.

Of u nu met uw bedrijf naar de rechtbank stapt om schade op een derde te verhalen, dan wel zelf voor de rechter gedaagd wordt omdat iemand uw onderneming aansprakelijk stelt voor schade, de gerechtskosten en erelonen kunnen meteen hoog oplopen.

De verzekering rechtsbijstand uitbating omringt u met specialisten die u helpen om de belangen van uw bedrijf te verdedigen. De verzekering vergoedt gerechtskosten en erelonen, geeft een voorschot op de schadevergoeding zodat de rechtszaak uw activiteit niet afremt en komt tussen als de aansprakelijke derde insolvabel blijkt.

Een rechtsbijstandverzekering is dan ook een onmisbare aanvulling op uw basis verzekering BA ondernemingen.

Wat is er verzekerd in rechtsbijstand uitbating?

Met de bescherming van de verzekering rechtsbijstand uitbating kunt u rekenen op:

Tot 50.000 euro voor

Let op, het verhaal moet steeds gebaseerd zijn op een buitencontractuele aansprakelijkheid.
Dat wil zeggen dat het niets te maken mag hebben met een contract tussen diegene die schade veroorzaakt en uzelf of uw personeel dat de schade lijdt. Het verhaal kan ten slotte ook over burenhinder gaan. Of wanneer het slachtoffer, één van uw werknemers bijvoorbeeld, een zwakke weggebruiker is in een verkeersongeval of schade lijdt bij een brand of ontploffing in een ruimte die voor het publiek toegankelijk is.

Tot 15.000 euro bij insolvabiliteit van de aansprakelijke derde

Een hele geruststelling als een derde uw schade moet betalen, maar de middelen niet heeft.

Een voorschot tot 20.000 euro op de schadevergoeding van de aansprakelijke derde

De garantie voor 'business as usual' tijdens de rechtszaak. U krijgt een vergoeding voor:

Goed om te weten


 • De verzekering rechtsbijstand uitbating vergoedt de gerechtskosten en erelonen van specialisten om de belangen van uw bedrijf te verdedigen.
 • De verzekering rechtsbijstand uitbating biedt bescherming tegen insolvabiliteit van de aansprakelijke tegenpartij als deze de schadevergoeding niet kan betalen.
 • De verzekering rechtsbijstand uitbating geeft een voorschot op de schadevergoeding, waardoor u de uitspraak van de rechter niet hoeft af te wachten.
 • U hebt een vrije keuze van advocaat.

Veelgestelde vragen

Hieronder geven we een antwoord op enkele veelgestelde vragen. Staat uw vraag of antwoord er niet tussen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder.

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

Uw bedrijf geniet wereldwijde financiële ondersteuning van de verzekering rechtsbijstand uitbating. Als uw bedrijf zaken doet in Canada en de Verenigde Staten hebt u vooraf wel een akkoord van de verzekeringsmaatschappij nodig.

Uw bedrijf is beschermd tijdens de volledige looptijd van uw verzekeringscontract.

Wat zijn de belangrijkste uitsluitingen?

In de onderstaande gevallen kunt u geen beroep doen op de rechtsbijstandverzekering:

 • Geschillen die enkel en alleen contractueel zijn.
 • Strafrechtelijke verdediging voor misdaden en andere strafrechtelijke misdrijven die opzettelijk gepleegd worden.
 • Schade die voortvloeit uit oneerlijke concurrentie of uit de aantasting van intellectuele rechten zoals auteursrechten, vergunningen en patenten.
 • Schade die veroorzaakt is door pollutie. Indien de pollutie het gevolg is van een plotse, onvrijwillige en onvoorziene gebeurtenis blijft de dekking wel bestaan.
 • Schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit financiële verrichtingen, misbruik van vertrouwen, oplichting en bedriegerij, valsheid in geschrifte, laster en eerroof.
 • Boetes, transacties met het openbaar ministerie, griffierechten voor de strafrechtbank, schade die uzelf of uw medewerkers veroorzaken terwijl ze dronken zijn of in staat van alcoholintoxicatie.

Let op, de bovenstaande lijst is niet volledig. Voor de exacte omvang van alle waarborgen en uitsluitingen kan u de infofiche van de verzekering rechtsbijstand uitbating raadplegen op de pagina infofiches van onze website.

Wat moet ik doen in het geval van schade?

Contacteer ons zo snel als mogelijk, wij kunnen u het best helpen. Doe dit uiterlijk binnen de 8 dagen na een schadegeval of ontvangst van een schadeklacht.

Om de procedure correct en snel te laten verlopen, dient u ons zoveel mogelijk details en relevante informate te bezorgen, zoals:

 • De gegevens van de eiser(s).
 • De gegevens van de betrokken verzekerde(n).
 • Een beschrijving van de schadevordering en van de aanleiding ertoe.
 • De aard, en bij benadering het bedrag van de gevorderde schadevergoeding.
 • De aard van de fout die de eiser inroept, eventueel ook van de fouten van anderen.
 • De wijze waarop u voor het eerst weet kreeg van de daden of feiten die leidden tot de schadevordering, of van de daden en feiten die de eiser u verwijt.

Let op, het is belangrijk dat u zelf nooit enige aansprakelijkheid erkent. Keer zelf ook geen vergoedingen uit en beloof of regel niets zonder een voorafgaand akkoord van de verzekeringsmaatschappij.