Wat is een verzekering BA ondernemingen?

Ondanks alle mogelijke preventie-inspanningen en voorzorgsmaatregelen die een onderneming treft blijft bij de uitbating ervan het gevaar op incidenten waarvoor ze aansprakelijk kan gesteld worden steeds reëel aanwezig, ongeacht of die incidenten veroorzaakt zijn door bedrijfsgoederen dan wel personen die voor de onderneming werken.

Een simpele vergetelheid, een fout of een onvoorzichtigheid van het personeel kan schade toebrengen aan derden, klanten of leveranciers. Hetzelfde geldt voor geleverde werkzaamheden of goederen, gebreken aan de lokalen, het werken met bouwmachines, ... Die gevolgen zijn vaak beperkt, maar soms kunnen ze het voortbestaan van de onderneming in gevaar brengen.

Wanneer een onderneming aansprakelijk is voor de schade, dan moet ze het (de) slachtoffer(s) immers vergoeden. Een onderneming kan dus in nogal wat situaties aansprakelijk gesteld worden. En dan komen de BA-verzekeringen tussenbeide. Ze beschermen het vermogen van de onderneming tegen schadeclaims van slachtoffers. Ze vrijwaren ondernemingen tegen de materiële, lichamelijke of immateriële schade die ze zouden kunnen toebrengen aan derden tijdens de uitbating of de uitvoering van met hun activiteiten verbonden taken.

BA-verzekeringen dekken zowel de onderneming, het personeel, de gebouwen als de producten of de diensten ervan. Het kan ook gaan om schade die optreedt na de levering van goederen of diensten.

Wat dekt een verzekering BA ondernemingen?

De verzekeringspolis BA ondernemingen omvat 3 waarborgen. U kunt deze waarborgen vrij combineren, zodat u een volledige dekking geniet.

De bescherming die de verzekering BA ondernemingen biedt is erg uitgebreid. Meer zelfs, bijna alle schadegevallen veroorzaakt aan derden zijn gedekt, behalve een beperkt aantal duidelijk omschreven uitsluitingen. U kunt dus met een gerust gemoed werken.

1. Waarborg BA uitbating

De waarborg BA uitbating dekt uw extracontractuele aansprakelijkheid voor schade die goederen of werknemers aan derden veroorzaken in het kader van uw activiteit, alsook schade veroorzaakt door:

Bijkomend verzekerd is uw aansprakelijkheid als werkgever voor de voertuigen van uw werknemers.

2. Waarborg BA toevertrouwde voorwerpen

De waarborg BA toevertrouwde voorwerpen dekt de schade aan voorwerpen die u toevertrouwd zijn voor werken (bijvoorbeeld onderhoud), om er een advies of dienst voor te verlenen of die u in uw bezit heeft als werkinstrument – toevertrouwde voorwerpen om mee te werken (bijvoorbeeld de Clark die u van uw klant gebruikt om uw goederen te leveren).

3. Waarborg BA na levering

Deze waarborg biedt dekking voor schade die ontstaat door uw producten na hun levering of door uw werk nadat het uitgevoerd is.

Wanneer komt de verzekering BA ondernemingen tussen?

Hieronder schetsen we enkele concrete voorbeelden waarbij de verzekering BA ondernemingen zal tussenkomen:

Aanvullende verzekeringen voor een betere bescherming

De verzekering BA ondernemingen wordt vaak aangevuld met een aantal aanvullende verzekeringen voor een hogere bescherming.

Goed om te weten


 • Bij schade aan derden zal de verzekering BA ondernemingen bijdragen aan de continuïteit en stabiliteit van uw bedrijf.
 • U kan rekenen op een bijzonder ruime basisdekking via de waarborgen BA uitbating, BA toevertrouwde voorwerpen en BA na levering.
 • U bent niet alleen verzekerd voor de schade aan derden door uw personeel, maar ook door geleend of gehuurd personeel.

Veelgestelde vragen

Hieronder geven we een antwoord op enkele veelgestelde vragen. Staat uw vraag of antwoord er niet tussen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder.

Wat zijn de belangrijkste uitsluitingen van de verzekering BA ondernemingen?

Hieronder vindt u een overzicht van de voornaamste uitsluitingen.

Uitsluitingen die gelden voor alle waarborgen:

 • Schade die een bedrijfsleider opzettelijk veroorzaakt. In dat geval houdt de verzekeringsmaatschappij zichzelf het recht voor om de schade te verhalen op die bedrijfsleider. Opzettelijke schade van de medewerker is wel verzekerd.
 • Schade die veroorzaakt wordt in een staat van dronkenschap of een gelijkaardige toestand.
 • Boetes en dwangmaatregelen.

Uitsluitingen die gelden voor de waarborg BA uitbating:

 • Schade veroorzaakt door goederen van uw onderneming die niet dienen voor de exploitatie: zijn bijvoorbeeld uitgesloten de schades veroorzaakt door gebouwen die uw bedrijf als financiële investering koopt maar die niet in het kader van uw verzekerde activiteiten worden gebruikt.
 • Schade door financiële operaties.

Uitsluitingen die gelden voor de waarborg BA toevertrouwde goederen:

 • De goederen die u aan een klant levert en die u beschadigt voor het definitieve einde van de werken, bijvoorbeeld tijdens de installatie. Aangezien de goederen op dat moment nog steeds feitelijk in uw bezit zijn, blijft het risico op schade uw verantwoordelijkheid.
 • Alle schade die veroorzaakt wordt vóór het definitieve einde van de werken.

Uitsluitingen die gelden voor de waarborg BA na levering:

 • Als iemand, klant of geen klant, de vervanging of herstelling eist van geleverde producten en/of werken die een gebrek vertonen.

Let op, de bovenstaande lijst is niet volledig. Voor de exacte omvang van alle waarborgen en uitsluitingen kan u de infofiche van de verzekering BA ondernemingen raadplegen op de pagina infofiches van onze website.

Wat moet ik doen in het geval van schade?

Contacteer ons zo snel als mogelijk, wij kunnen u het best helpen. Doe dit uiterlijk binnen de 8 dagen na een schadegeval of ontvangst van een schadeklacht.

Om de procedure correct en snel te laten verlopen, dient u ons zoveel mogelijk details en relevante informate te bezorgen, zoals:

 • De gegevens van de eiser(s).
 • De gegevens van de betrokken verzekerde(n).
 • Een beschrijving van de schadevordering en van de aanleiding ertoe.
 • De aard, en bij benadering het bedrag van de gevorderde schadevergoeding.
 • De aard van de fout die de eiser inroept, eventueel ook van de fouten van anderen.
 • De wijze waarop u voor het eerst weet kreeg van de daden of feiten die leidden tot de schadevordering, of van de daden en feiten die de eiser u verwijt.

Let op, het is belangrijk dat u zelf nooit enige aansprakelijkheid erkent. Keer zelf ook geen vergoedingen uit en beloof of regel niets zonder een voorafgaand akkoord van de verzekeringsmaatschappij.

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

U bent wereldwijd verzekerd, tenzij in de Verenigde Staten en Canada. Voor deze landen moet u telkens vooraf een formele goedkeuring vragen.

De aansprakelijkheid van uw bedrijf is verzekerd zodra uw verzekeringscontract in werking treedt. Stopt uw activiteit, dan blijft uw onderneming nog gedurende drie jaar beschermd, op voorwaarde dat de oorzaak van de schade zich voordeed vóór u uw activiteit stopzette.